వందగొంతుల
వొక్కమనిషి
ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మిమిక్రీ ట్రయినింగ్ స్కూల్ స్థాపించబోతున్న వ్యక్తి,
మిమిక్రీ శిక్షణకు సిలబస్ తయారుచేసిన మొదటి వ్యక్తి యం.ఆర్. ప్రసాద్.
ఈయన గుంటూరు వాస్తవ్యులు…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart